Comença el procés participatiu per elaborar el Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny

Les diputacions de Barcelona i Girona han iniciat el procés de redacció tècnica del Pla de protecció del medi natural i el paisatge del Parc Natural del Montseny, amb un procés de participació per incorporar les visions dels diferents agents i població del territori en l’Avanç de Pla.

L’elaboració d’un pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny ve determinat pel Decret 127/2021 d’1 de juny de 202, pel qual es declara el massís del Montseny com a parc natural amb l’obligatorietat de redactar un pla de protecció..

Els plans de protecció del medi natural i del paisatge (PPMNP) són instruments d’ordenació i de gestió dels espais protegits i, pel que fa a l’ordenació dels usos del sòl, tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics.

Fins ara, l’instrument d’ordenació i legislació bàsica vigent és el pla especial d’ordenació aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977 i per la Diputació de Girona el 26 de gener de 1978, d’acord amb la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, text refós del 9 d’abril de 1976.

Fruit d’una revisió profunda d’aquest Pla especial, l’11 de desembre de 2008 es va aprovar definitivament el nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, contra el qual es va interposar recurs contenciós administratiu. Com a conseqüència d’aquests recurs, el juliol de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el Pla Especial per manca d’avaluació ambiental estratègica.

Participació presencial i en línia

Actualment, s’està desenvolupant la fase d’informació del procés participatiu i el proper mes de novembre s’obrirà la fase de diagnosi participativa. Durant tot el mes d’octubre, tothom qui ho vulgui podrà participar en el procés a través del portal digital Participa311 a l’apartat del Pla de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny. Per poder fer aportacions cal ser major de 16 anys i registrar-se a la plataforma.

A banda d’aquesta participació digital, els òrgans estables del Parc faran sessions presencials de debat. Es tracta de la Junta Rectora, el Consell Consultiu, el Comitè Científic i el Fòrum de la Carta Europea del Turisme Sostenible. Estan integrats per representants del món local i d’altres administracions implicades, persones expertes relacionades amb la recerca, representants d’entitats i agents econòmics del territori.

A la plataforma hi haurà tota la documentació relacionada amb aquest procés de participació. Participa311 és una eina de participació ciutadana que permet gestionar processos i espais participatius i impulsar la participació de la ciutadania en l’àmbit digital. Així, a partir d’ara el portal allotja la informació relacionada amb els òrgans i espais de participació dels parcs, com ara els consells coordinadors o les comissions consultives.

Més informació: https://participa311-espaisnaturals.diba.cat/processes/PPMNPMSY