La Diagnosi de l’envelliment actiu de VNG proposa 5 eixos estratègics de treball

Durant l’any 2022, l’Ajuntament, amb el suport de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona i INDIC, ha realitzat una diagnosi que, de manera participativa amb els agents implicats (persones grans, professionals i càrrecs electes), recull dades, detecta les necessitats i preferències de les persones grans, identifica recursos, equipaments, programes i serveis que es destinen a aquest ampli col·lectiu de la ciutat per afavorir l’envelliment actiu de la població.

El resultat és la Diagnosi de l’envelliment actiu de Vilanova i la Geltrú, on es plantegen 5 línies estratègiques a desenvolupar en 21 objectius operatius i diferents possibles línies d’actuació per tal d’elaborar el Pla d’Acció.

La darrera part d’aquest treball serà planificar, definir i prioritzar les estratègies i actuacions del Pla d’Acció per tal de donar resposta a les necessitats de les persones grans segons els recursos i serveis disponibles a Vilanova i la Geltrú.