Plans d’ordenació urbana municipals

En què consisteix el servei

El POUM és un instrument d’ordenació integral per planificar el desenvolupament del municipi. A través d’aquesta planificació s’estableix on se situen les noves infraestructures i equipaments, on s’ubica l’activitat econòmica i comercial, on es construiran nous habitatges, o quins espais naturals cal preservar.

L’objectiu del programa de participació és implicar els veïns i veïnes en la construcció del model del municipi. INDIC defineix els canals i instruments de recollida de les aportacions ciutadanes, bé sigui a nivell individual, bé a través del debat i la deliberació col·lectiva que ajudin a construir un model de municipi fonamentat en l’interès col·lectiu.

El suport que ofereix INDIC aborda diferents nivells:

  • Assessorament general del procés
  • Disseny de tècniques per a la recollida de les opinions ciutadanes
  • Suport en la implementació de les accions concretes
  • Elaboració de qüestionaris o quaderns de debat familiar
  • Dinamització de grups de treball sectorials o territorials
  • Disseny i dinamització de jornades o tallers de participació
  • Creació d’eines de participació on line

Per qui hem realitzat aquest servei