Mètode GR6

En què consisteix el servei

El mètode GR6 és una metodologia desenvolupada per INDIC basada en la direcció participativa. Té com a objectiu contribuir al procés de presa de decisions estratègiques de les empreses i organitzacions.

Els responsables de les empreses i organitzacions estan contínuament prenent decisions necessàries pel seu funcionament diari i per això compten amb estructures i cadenes de comandament que ho fan possible. En ocasions, però, existeixen decisions de caràcter estratègic que pel seu contingut, pel seu impacte, o pel seu caràcter transversal, convé abordar-les des d’una perspectiva més àmplia i participativa.

El mètode GR6 es desenvolupa en 6 etapes:

1- Definició de l’objectiu guia

L’objectiu guia estableix la ruta a seguir en el procés de participació dels treballadors. Permet definir qui participarà, a quines necessitats cal donar resposta i, en definitiva, el que volem aconseguir.

2- Creació del context

Creem el context necessari perquè la participació es doni en els termes que volem. La participació no s’improvisa, cal organitzar-la, i per això generem un context que la possibiliti i l’estimuli.  

3- Anàlisi de la realitat present

Aquesta anàlisi es centra en caracteritzar i estudiar els elements rellevants de la situació actual vinculada a l’objectiu guia. L’elaboració d’un diagnòstic compartit permet observar les diverses visions sobre la temàtica tractada i construir un ventall de visions.

4- Orientació estratègica

Una vegada fet el diagnòstic, l’orientació estratègica pretén enfocar i detallar el camí i la direcció sobre els quals aprofundir en el procés de reflexió. De les múltiples necessitats detectades, cal seleccionar i prioritzar les línies o necessitats en què es vol incidir.

5- Focus creatiu

Aquesta etapa pretén aportar alternatives i solucions creatives que donin resposta a les necessitats prioritzades en l’etapa anterior. Es tracta d’explorar opcions i generar propostes que s’ajustin a les necessitats.

6- Compromís executiu 

La darrera etapa del mètode és el compromís i la presa de decisió per part dels responsables de l’empresa o organització. Aquí es concreta el compromís de l’empresa i dels treballadors, de manera que la decisió final serà compartida i assumida pel conjunt de l’organització.

 

 

Per qui hem realitzat aquest servei