2.1. Jornada Badia

Jornada amb professionals de l’Ajuntament de Badia del Vallès 2022

Servei: Dinamització de jornades i tallers | Ambit: Equips de treball i organització

El projecte

INDIC va acompanyar la direcció de l’Àrea d’Acció Comunitària Inclusiva de l’Ajuntament de Badia del Vallès en l’organització d’una jornada de treball amb tots els i les professionals de l’Àrea amb l’objectiu de cohesionar l’equip i reflexionar entorn els reptes compartits de l’Àrea, tenint com a marc de referència comú el Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI).

Els objectius de la jornada van consistir en compartir les diferents accions i reptes dels i les professionals de l’Àrea vinculant-los a les línies de treball del PLACI i tot seguit reflexionar sobre diferents aspectes de millora.

Les principals tasques que es van desenvolupar van ser:

  • Coordinació tècnica i disseny i suport metodològic.
  • Dinamització de la jornada de treball amb els professionals de l’Àrea.
  • Elaboració de l’informe amb els resultats obtinguts de la jornada.