Pla local d’infància i adolescència de Martorell (2012)

Servei: Infància i adolescència | Ambit: Infància i joventut

El projecte

La metodologia d’elaboració del PLIA va abordar la realitat dels infants i adolescents comptant amb la implicació dels infants, els adolescents i aquells agents que hi intervenen en el seu benestar. El Pla va permetre l’anàlisi de la situació actual dels infants i adolescents per, posteriorment, definir les estratègies i criteris pautes per continuar treballant els propers anys.

Es va constituir el Grup de seguiment politic-tècnic format per les regidories amb acció amb els infants i adolescents, per tal d’establir les estratègies per a l’elaboració del Pla, decidir- ne el calendari i fer el seguiment del desenvolupament.

També el Grup Motor, format per tècnics municipals de les àrees d’Ensenyament i de Serveis Socials, les coordinadores de la Xarxa Local d’infància i de l’àrea de Participació i els membres d’INDIC. Aquest grup de treball era l’encarregat de concretar el desenvolupament del procés d’elaboració, establir els canals i facilitar l’accés a la informació municipal de què disposa l’Ajuntament, contactar amb els agents del municipi, planificar les tasques i el calendari de les sessions, definir i plani- ficar el treball del document de diagnòstic, etc.

La metodologia desenvolupada va treballar en coherència amb l’organització institucional i amb els projectes que hi havia en marxa a Martorell. Seguint aquesta línia, es van aprofitar els espais de treball ja existents, els dies i hores habituals de les reunions dels equips de les àrees municipals i els grups de treball.