ESPAIS placi

12a edició dels Espais d’Intercanvi dels Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) Diputació de Barcelona (2022-2023)

Servei: Plans d’inclusió social i convivència | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

INDIC ha dinamitzat la 12a edició dels Espais d’intercanvi dels Plans Locals d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI), curs 2022-2023, impulsat des del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida de la Diputació de Barcelona. Aquest és un espai d’intercanvi de coneixements entre els municipis i consells comarcals que estan treballant amb un PLACI amb la voluntat de ser un espai de reflexió, per compartir experiències i abordar temes concrets i construir propostes vinculades a la inclusió i l’acció comunitària.

Les tasques principals desenvolupades per INDIC han estat:

  • Disseny del curs i l’estructuració de les trobades dels espais d’intercanvi així com els seus continguts a tractar.
  • Organització i dinamització de les sessions per afavorir un espai de coneixement i d’intercanvi d’experiències entre els diferents ens participants i la generació d’idees en una part de treball conjunt.
  • Redacció de l’informe de resultats del treball realitzat i dels aprenentatges adquirits a cadascuna de les trobades.
  • Redacció de l’informe final amb els resultats de la feina feta i els aprenentatges de tot el curs i l’anàlisi de les valoracions dels participants i possibles oportunitats de millora per a properes edicions.
  • Elaboració d’infografies resum de les sessions i fitxes d’experiències per compartir en l’espai virtual del curs.
ESPAIS placi
ESPAIS placi
ESPAIS placi