1.7. Martorell agenda urbana

Agenda Urbana Martorell (2022)

Servei: Plans d’ordenació | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

INDIC va acompanyar a l’Ajuntament de Martorell en el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana, un instrument consistent en la concreció d’estratègies per la transformació i desenvolupament sostenible del municipi durant la propera dècada. Aquest procés de planificació estratègica urbana i territorial basat en l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), es va estructurar en una fase de diagnosi i una segona de definició del Pla d’Acció, en la que es van implicar els serveis tècnics municipals, la ciutadania, les entitats, i els agents polítics, socials i econòmics del municipi a través de la dinamització d’uns tallers participatius.

L’objectiu final de les sessions va consistir en la concreció de les actuacions, projectes i programes a desenvolupar a Martorell a mitjà i llarg termini per accedir a diferents línies de finançament dels projectes.

Les tasques principals desenvolupades a Martorell van ser:

  • Dissenyar la metodologia del projecte i coordinar-lo.
  • Dinamitzar els tallers amb responsables tècnics municipals, ciutadania i agents econòmics i socials del municipi.
  • Elaborar els informes de resultats dels tallers participatius.