Mobilitat, espai públic i urbanisme

Descripció

El disseny del planejament urbanístic, l’espai públic i la mobilitat d’un territori és un exercici que requereix d’un anàlisi de la realitat i coneixements teòrics i pràctics. També demana la implicació de la ciutadania per ajudar a definir com volem que sigui l’espai públic en què convivim, ens relacionem i ens desenvolupem com a societat.

Els instruments d’ordenació d’un municipi permeten planificar-ne el desenvolupament tot incidint en el model de poble o ciutat on es vol viure: com i on s’han de situar els habitatges, el comerç, la indústria, la mobilitat o l’espai públic.

L’espai físic condiciona en positiu o negatiu el benestar de les persones. Fer partícip la ciutadania d’aquest disseny és un dret i una necessitat.

Serveis que oferim