Diagnosi i disseny d’un pla d’acció del Programa “Ciutats amigues de les persones grans” Consorci de Serveis Socials d’Osona (2022)

Servei: Plans d’inclusió social i convivència | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

INDIC va acompanyar l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona en el suport al Consorci de Serveis Socials d’Osona per a la participació en el programa “Ciutats amigues de les persones grans”, un projecte promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar polítiques d’envelliment actiu que promoguin la inclusió i la participació de les persones grans en tots els àmbits de la vida comunitària.

L’objectiu d’aquest projecte era oferir criteris de promoció i planificació d’accions dirigides a les persones grans per a la millora de l’entorn urbà, social i cívic, així com dels serveis municipals orientats a fer front al repte del canvi demogràfic i de l’envelliment de la població.

Les tasques principals que es van desenvolupar a Osona van ser:

  • Anàlisi de la situació actual de les persones grans a través d’una mirada integral que tenia en compte tant les dades sociodemogràfiques, com els recursos existents al territori i les percepcions i interpretacions dels agents involucrats.
  • Detecció de les necessitats existents i emergents, dels aspectes positius, les barreres i els suggeriments de millora de les persones grans del municipi en els diferents àmbits que els afecten, així com dels equips professionals que treballen en aquests àmbits.
  • Definició del Pla de treball que, partint dels resultats de la diagnosi realitzada, identificava els eixos prioritaris d’intervenció, els objectius estratègics i les accions a desenvolupar.