1.4. vng envelliment actiu

Diagnosi i pla d’Acció d’Envelliment actiu de Vilanova i la Geltrú (2023)

Servei: Plans d’inclusió social i convivència | Ambit: Benestar social i salut

El projecte

INDIC va acompanyar l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona en el suport a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’elaboració de la diagnosi i el pla d’acció en l’àmbit de l’envelliment actiu amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans.

La finalitat del suport va consistir, en primer lloc, en l’elaboració d’una diagnosi de la realitat social: identificant els serveis, recursos i institucions i organitzacions que intervenen en temes vinculats a les persones grans, analitzant les dades i informacions disponibles, i recollint la visió dels agents implicats i les persones grans. En segon lloc, es va definir conjunt amb l’ajuntament el Pla d’Acció de l’envelliment actiu.

Les tasques principals desenvolupades a Vilanova i la Geltrú van ser:

  • Analitzar la situació actual de les persones grans a través d’una mirada integral, tenint en compte tant les aproximacions sociodemogràfiques com les percepcions i interpretacions dels agents involucrats.
  • Recollir les visions i les propostes en relació a les persones grans expressades pels agents socials i professionals del municipi.
  • Detectar les necessitats existents, els aspectes positius, les barreres i els suggeriments de millora de les persones grans del municipi en els diferents àmbits que els afecten, així com dels equips professionals que treballen en aquests àmbits.
  • Definir les estratègies d’acció d’acord els resultats de la diagnosi i l’anàlisi de la mateixa.
  • Redactar el pla d’acció recollint les accions a desplegar, els agents implicats, les actuacions, recursos i serveis en marxa vinculats existents i el calendari d’acció.