1.6. PMUS Igualada

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) d’Igualada (2021)

Servei: Plans de mobilitat urbana sostenibles | Ambit: Mobilitat, espai públic i urbanisme

El projecte

INDIC va acompanyar l’Ajuntament d’Igualada en el disseny i realització del procés participatiu per incorporar propostes en l’elaboració del seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS).

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible es configuren com l’eina de treball per planificar de manera integrada les xarxes que conformen el sistema de transport de la ciutat i la mobilitat de les persones que hi viuen, tenint en compte tots els models de desplaçaments que s’utilitzen en el municipi amb la implicació activa de la ciutadania, els serveis tècnics i els representants polítics potenciant la reflexió entorn l’estat actual de la mobilitat al municipi i generant propostes per millorar-la.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny i suport metodològic del procés participatiu per l’elaboració del Pla.
  • Dinamització de les sessions de treball i dels diferents itineraris pel carrer organitzats per recollir les visions de diferents col·lectius en la fase de diagnosi.
  • Elaboració dels informes de resultats obtinguts de les sessions.
  • Elaboració de l’informe final amb els resultats del procés participatiu per l’elaboració del Pla.
  • Devolució dels resultats amb les aportacions incorporades en el Pla.