1.4. Escola de la dona 2021 (3)

Suport a la redacció del Pla Estratègic de l’Escola de la Dona 2021-2024 (2021)

Servei: Plans estratègics | Ambit: Participació i treball comunitari

El projecte

INDIC va acompanyar a la Diputació de Barcelona en el procés de reflexió i proposta per establir l’estratègia de l’Escola de la Dona per als propers anys, donant sentit a la seva activitat en el marc conceptual i els objectius de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social.

Per l’elaboració d’aquest Pla Estratègic de l’Escola de la Dona, des de l’Oficina de les Dones i LGTBI de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social es va desenvolupar un procés de reflexió per identificar l’estat actual de l’escola i les seves potencialitats. Després d’un treball d’anàlisi i proposta, a partir d’un treball tècnic a nivell directiu entre la Gerència, l’Oficina de les Dones i LGTBI, i la direcció acadèmica de l’Escola de la Dona es va definir el Pla Estratègic de l’Escola de la Dona amb el suport d’INDIC.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Constituir i coordinar el Grup Motor.
  • Analitzar i sintetitzar la informació existent.
  • Realitzar entrevistes en profunditat amb la direcció de l’Àrea.
  • Dinamitzar les sessions de treball amb l’equip tècnic.
  • Dinamitzar les sessions de treball amb l’equip docent.
  • Elaborar els informes de resultats de les sessions.
  • Donar suport en la redacció del Pla Estratègic de l’Escola de la Dona.