Pla local de joventut de La Garriga (2019-2022)

Servei: Plans locals de joventut | Ambit: Infància i joventut

El projecte

L’Ajuntament de La Garriga, a través de la Regidoria de Joventut, va impulsar la redacció del seu nou Pla Local de Joventut (PLJ). Aquest projecte es va concebre com una oportunitat per impulsar polítiques destinades a millorar les condicions de vida dels i les joves de La Garriga.

El procés d’elaboració ha contemplat elements estratègics com implicar a tota l’organització municipal, els agents socials i els i les joves amb l’objectiu d’intentar adequar les actuacions a les seves voluntats i possibilitats, però també vetllar per la corresposabilització i implicació de tots els agents vinculats a la seva execució.

INDIC ha acompanyat al llarg del procés d’elaboració del PLJ realitzant les següents tasques:

  • Assessorament en la focalització d’aspectes en els que es vol centrar el PLJ partint de la diagnosi ja realitzada.
  • Acompanyament en la fase de definició i disseny del Pla d’Acció dinamitzant les següents sessions: sessió amb l’equip de govern i entrevistes amb els i les professionals dels diferents àmbits d’actuació.
  • Anàlisi i síntesi dels resultats extrets a les sessions
  • Suport en la redacció del Pla Local de Joventut