Plans locals de joventut

En què consisteix el servei

El Pla Local de Joventut (PLJ) és l’instrument que ha d’ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria de joventut amb la implicació dels joves.

INDIC ofereix un suport tècnic integral tant en l’elaboració com en l’avaluació de PLJ, incorporant la creativitat i la innovació a metodologies participatives que permeten recollir la veu del jovent.

Elaborem els Plans locals de joventut tot seguint els criteris i directrius metodològiques establerts per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Per a qui hem realitzat aquest servei