1.10. PLJ Castelldefels

Pla Local de Joventut (PLJ) de Castelldefels (2022)

Servei: Plans locals de joventut | Ambit: Infància i joventut

El projecte

INDIC va acompanyar l’Ajuntament de Castelldefels en l’actualització del seu Pla Local de Joventut (PLJ).

El procés d’elaboració del pla va contemplar elements estratègics com, per exemple, implicar a tota l’organització municipal, els agents socials del territori i el propi jovent per intentar adequar les accions a les seves voluntats i possibilitats, però també vetllar per la corresponsabilització i la implicació de tots els agents vinculats a la seva execució.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Analitzar la situació actual del jovent a través d’una mirada integral, tenint en compte tant les aproximacions sociodemogràfiques com les percepcions i interpretacions dels agents involucrats.
  • Recollir les visions i les propostes en relació a la joventut expressades pels agents socials i professionals del municipi.
  • Detectar les necessitats existents, els aspectes positius, les barreres i els suggeriments de millora en sessions realitzades amb diferents col·lectius de joves del municipi, així com dels equips professionals que treballen en l’àmbit de la joventut.
  • Elaborar els informes de resultats de les sessions realitzades, documents parcials i del document final amb els resultats obtinguts de la diagnosi.
  • Definir les estratègies d’acció d’acord els resultats de la diagnosi i l’anàlisi de la mateixa.
  • Redactar el pla d’acció recollint les accions a desplegar, els agents implicats, les actuacions, recursos i serveis en marxa vinculats existents i el calendari d’acció.