1.10. PLJ VNG

Pla Local de Joventut (PLJ) de Vilanova i la Geltrú (2022)

Servei: Plans locals de joventut | Ambit: Infància i joventut

El projecte

INDIC va acompanyar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’actualització del seu Pla Local de Joventut (PLJ).

El procés d’elaboració del pla va contemplar elements estratègics com, per exemple, implicar a tota l’organització municipal, els agents socials del territori i el propi jovent per intentar adequar les accions a les seves voluntats i possibilitats, però també vetllar per la corresponsabilització i la implicació de tots els agents vinculats a la seva execució.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Analitzar la situació actual del jovent a través d’una mirada integral, tenint en compte tant les aproximacions sociodemogràfiques com les percepcions i interpretacions dels agents involucrats.
  • Recollir les visions i les propostes en relació a la joventut expressades pels agents socials i professionals del municipi.
  • Detectar les necessitats existents, els aspectes positius, les barreres i els suggeriments de millora en sessions realitzades amb diferents col·lectius de joves del municipi, així com dels equips professionals que treballen en l’àmbit de la joventut.
  • Elaborar els informes de resultats de les sessions realitzades, documents parcials i del document final amb els resultats obtinguts de la diagnosi.
  • Definir les estratègies d’acció d’acord els resultats de la diagnosi i l’anàlisi de la mateixa.
  • Redactar el pla d’acció recollint les accions a desplegar, els agents implicats, les actuacions, recursos i serveis en marxa vinculats existents i el calendari d’acció.