Pla local de joventut de Sant Cugat del Vallès (2014-2017)

Servei: Plans locals de joventut | Ambit: Infància i joventut

El projecte

El Pla Local de Joventut de Sant Cugat del Vallès (PLJ) va contemplar elements estratègics, com per exemple, implicar a tota l’organització municipal i els agents socials i el propi jovent. Les principals accions que es van realitzar van ser:

Sessions de treball amb l’àmbit tècnic: Es van fer dues sessions de treball amb els professionals municipals vinculats a dos eixos de treball:

  • Sessió d’emancipació: on van participar tècnics i professionals del Servei de joventut, Servei d’ocupació municipal, Servei d’educació, Promusa i Oficina Local d’Habitatge.
  • Sessió de lleure adolescent i participació: on van participar tècnics del Servei de cultura i joventut, Servei de participació, comunicació, Taller jove natura, Servei d’esports i Policia local.

Sessions de treball amb joves: El treball amb els joves es va plantejar a partir de la realització de grups de discussió, entrevistes i enquestes.

  • Sessió amb representants d’entitats joves.
  • Sessió amb representants de les joventuts de partits polítics.
  • Entrevista amb joves delegats/des d’instituts.
  • Sessió amb els membres del Consell de joves 13-16.
  • Enquestes a joves entre 15 i 29 anys a l’entorn de la biblioteca i del pavelló.
  • Enquestes als centres de secundària.