Procés participatiu de l’elaboració del Decret d’Orientació educativa. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2023)

Servei: Projectes educatius | Ambit: Lleure i educació

El projecte

INDIC va acompanyar la Subdirecció General d’Orientació, Participació i Benestar de l’Alumnat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en un procés de treball per a l’elaboració del Decret d’Orientació Educativa. El procés participatiu va implicar diferents agents de la comunitat educativa per acabar d’aprofundir en alguns aspectes per incorporar-los en la redacció del futur Decret.

Aquest procés es va dur a terme posteriorment a una consulta pública prèvia i es va estructurar a partir d’un total de 12 sessions informatives i deliberatives adreçades a professionals educatius, persones expertes, famílies, alumnat, direccions de centres i unitats del Departament. Les sessions es van estructurar en un primer moment de contextualització i definició del paradigma i marc conceptual de l’orientació a partir del qual, en un segon moment, es va debatre i proposar aportacions a tenir en compte per l’elaboració del Decret.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny i coordinació del procés participatiu així com la metodologia emprada.
  • Dinamització de les sessions informatives i deliberatives, tant presencials com les online, per detectar aquelles dificultats, fortaleses, i propostes de millora a tenir en compte en la redacció del decret.
  • Elaboració de l’informe de resultats amb les propostes recollides a cadascuna de les sessions.
  • Elaboració de l’informe amb totes les aportacions recollides de manera agregada en el procés participatiu per l’elaboració del decret.