Inici
Procés participatiu de l’elaboració del Decret d’Orientació educativa. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2023)

Procés participatiu de l’elaboració del Decret d’Orientació educativa. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2023)

El projecte

INDIC va acompanyar la Subdirecció General d’Orientació, Participació i Benestar de l’Alumnat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en un procés de treball per a l’elaboració del Decret d’Orientació Educativa. El procés participatiu va implicar diferents agents de la comunitat educativa per acabar d’aprofundir en alguns aspectes per incorporar-los en la redacció del futur Decret.

Aquest procés es va dur a terme posteriorment a una consulta pública prèvia i es va estructurar a partir d’un total de 12 sessions informatives i deliberatives adreçades a professionals educatius, persones expertes, famílies, alumnat, direccions de centres i unitats del Departament. Les sessions es van estructurar en un primer moment de contextualització i definició del paradigma i marc conceptual de l’orientació a partir del qual, en un segon moment, es va debatre i proposar aportacions a tenir en compte per l’elaboració del Decret.

Les tasques principals que es van desenvolupar van ser:

  • Disseny i coordinació del procés participatiu així com la metodologia emprada.
  • Dinamització de les sessions informatives i deliberatives, tant presencials com les online, per detectar aquelles dificultats, fortaleses, i propostes de millora a tenir en compte en la redacció del decret.
  • Elaboració de l’informe de resultats amb les propostes recollides a cadascuna de les sessions.
  • Elaboració de l’informe amb totes les aportacions recollides de manera agregada en el procés participatiu per l’elaboració del decret.