Inici
Pla Estratègic de Parets del Vallès 2025

El projecte

L’Ajuntament de Parets del Vallès l’any 2011 va impulsar l’elaboració d’un projecte estratègic de municipi que definís el model de vila per als propers 15 anys. L’objectiu del Pla Estratègic era definir el model de futur desitjat i articular un pla d’actuació que permetés avançar cap a aquest model desitjat. En aquest procés d’elaboració, l’Ajuntament volia incorporar la ciutadania i els diferents agents socials i econòmics del municipi a través d’un procés de reflexió conjunta que permetés identificar diferents visions i propostes per al futur del municipi.

El procés de suport es va organitzar en dues fases:

  • Fase de diagnosi: Es va fer una anàlisi de la situació actual del municipi que permetés conèixer amb detall l’escenari de partida així com identificar les principals potencialitats, mancances, amenaces i oportunitats del municipi.
  • Fase de propostes: A partir de la situació de partida identificada en la diagnosi, es van generar propostes per definir el model de futur i les línies estratègiques d’actuació necessàries per arribar-hi.