Inici
Revisió del Pla estratègic de l’esport de Barcelona (2017)

Revisió del Pla estratègic de l’esport de Barcelona (2017)

El projecte

L’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Barcelona Esport (IBE) ha impulsat un procés de reflexió i treball participatiu per revisar el Pla estratègic de l’Esport de Barcelona 2012 – 2022. El Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona (PEEB) és l’instrument que defineix l’estratègia d’actuació per aconseguir la millora de tot el sistema esportiu de la ciutat de Barcelona. Actualment està vigent la segona edició del PEEB, la primera fou aprovada el 2003, i revisada i actualitzada a partir de 2010 amb la participació de tots els agents i actors relacionats directa o indirectament amb l’esport a Barcelona. La complexitat del sistema esportiu de la ciutat va fer que pel seu anàlisi es formulés un plantejament amb les múltiples interrelacions que es donen entre els diferents  àmbits de la pràctica esportiva.

En aquest marc es va demanar suport a INDIC per dissneyar i conduir el procés de reflexió que s’ha organitzat a través de quatre àmbits:

Eix 1: L’esport com l’exercici d’un dret

Eix 2:  L’esport en l’àmbit educatiu i associatiu

Eix 3: L’esport a la ciutat: els equipaments esportius i els espais públics

Eix 4: L’esport i el seu paper en la projecció internacional de Barcelona

El procés s’ha estructurat en dues fases. Una primera fase de revisió de la diagnosi de l’esport a la ciutat de Barcelona, o fase exploratòria i una segona fase propositiva, en la que revisant la planificació del PEEB s’identificaven els elements clau per poder procedir a la definició del seu darrer Pla d’Acció.