Reglaments i plans de participació

En què consisteix el servei

El Reglament de Participació Ciutadana és la norma reguladora de la Participació als municipis. És una eina que estableix uns criteris comuns, uns mecanismes i unes regles de joc de participació ciutadana. Per garantir-ne la viabilitat i funcionalitat el Reglament de Participació Ciutadana ha d’estar adaptat a les necessitats i realitats de cada municipi.

El Pla Director de Participació Ciutadana és un document que recull el model de participació que es vol impulsar i, com a tal, planteja uns objectius, uns criteris i uns instruments per fomentar la participació ciutadana al municipi. És, per tant, el document que dóna una coherència global a l’estratègia de foment de la participació ciutadana i que estableix els mecanismes a desenvolupar i els criteris per fer-ho.

En el procés d’elaboració hi participen els diferents agents del municipi: els referents polítics, els tècnics i les tècniques municipals, les entitats i la ciutadania.

INDIC contribueix a que el Reglament de Participació Ciutadana o el Pla de Participació sigui el producte d’una reflexió i debat col·lectius.

Per qui hem realitzat aquest servei