Reglaments i plans de participació

En què consisteix el servei

El Reglament de Participació Ciutadana és la norma reguladora de la participació dels municipis. És una eina que estableix uns criteris comuns, uns mecanismes i unes regles del joc de la participació ciutadana. Per garantir la seva viabilitat i funcionament, el Reglament de Participació Ciutadana ha d’estar adaptat a les necessitats i realitats de cada municipi.

El Pla Director de Participació Ciutadana és un document que recull el model de participació que es vol impulsar, i com a tal, planteja uns objectius, uns criteris i uns instruments per fomentar la participació ciutadana al municipi. És, per tant, el document que dóna una coherència global a l’estratègia per fomentar la participació ciutadana i que estableix els mecanismes a desenvolupar i els criteris per fer-ho.

En el procés d’elaboració participen els diferents agents del municipi: referents polítics, tècnics i tècniques municipals, entitats i ciutadania.

INDIC contribueix a que el Reglament de Participació Ciutadana o el Pla de Participació sigui el producte d’una reflexió i debat col·lectiu.

Per qui hem realitzat aquest servei